เที่ยวภาคเหนือ 9 จังหวัด

เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพูน | อุตรดิตถ์

เชียงราย (18 อำเภอ)

1.เมืองเชียงราย | 2.เวียงชัย | 3.เชียงของ | 4.เทิง | 5.พาน | 6.ป่าแดด | 7.แม่จัน | 8.เชียงแสน | 9.แม่สาย | 10.แม่สรวย | 11.เวียงป่าเป้า | 12.พญาเม็งราย | 13.เวียงแก่น | 14.ขุนตาล | 15.แม่ฟ้าหลวง | 16.แม่ลาว | 17.เวียงเชียงรุ้ง | 18.ดอยหลวง

 

เชียงใหม่

 

น่าน

 

พะเยา

 

แพร่

 

แม่ฮ่องสอน

 

ลำปาง

 

ลำพูน

 

อุตรดิตถ์