มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

"มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม" สร้างโดยชาวบ้านที่อพยพจากปัตตานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับสุเหร่าใหญ่ ปากคลองเคล็ด ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยับขยายไปตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่ เรียกว่า หมู่บ้านหัวป่า และได้สร้างมัสยิด ขึ้นอีกหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจเรียกว่า "สุเหร่าใหม่หัวป่า" ต่อมาได้ชื่่ออย่างเป็นทางการว่า "มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม" ตั้งอยู่ที่ ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์

 

drive.google

 

gdurl

 

Ctrlq

 

 

Photo update : 13/02/2017

 

ภีรยุทธ มณีพรรณ at 20 March 2019 11:31
111